Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Medical Solution” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE.L.2016.119, s. 1, dalej zwane „RODO”), w celach kontaktowych. Posiadam wiedzę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Oświadczam, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą.
Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez „Medical Solution” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Medical Solution” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Piotra Skargi 63 lok. 64, 03-516 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000543530, REGON: 360807749, NIP: 9522134804, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 10.000 zł, adres e-mail: sklep@sklepmedyczny.com.pl, numer telefonu:22/27 42 440, zwana dalej Administratorem danych Osobowych.
 2. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w „Medical Solution” sp. z o.o. jest Administrator danych osobowych, wskazany w pkt 1.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach kontaktowych na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 5. dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);
 6. dostawcom usług prawnych i podatkowo – księgowych wspierających Administratora Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Administrator Danych Osobowych przechowuje Pani/Pana dane osobowe aż do momentu zakończenia korespondencji bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń bądź do momentu wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 powyżej).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu, w jakim Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.