REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DIABMED

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez ToR Consulting Tomasz Ryffa z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Piotra Skargi 63/64, która jest właścicielem i podmiotem, prowadzącym sklep internetowy www.sklepmedyczny.com.pl , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej

 • NIP 5241631012
 • REGON 361779216

Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, zamówień telefonicznych oraz poczty email. Wszystkie towary dostępne w sklepie są umieszczone na stronie www.sklepmedyczny.com.pl
 2. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT.
 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto, podanymi w złotych polskich.
 4. Wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe, pełnowartościowe.
 5. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru towarów, formy płatności, adresu, który ma być umieszczony na fakturze VAT oraz adresu dostawy.
 6. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, ale posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklepmedyczny.com.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad sprzedaży wynikających z regulaminu oraz zobowiązaniem obu stron do przestrzegania ich.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisy regulujące nabywanie towarów i usług przez konsumentów.
 9. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i przepisy regulujące nabywanie towarów i usług przez konsumentów.

Zakupy

 1. Klient może dokonać rejestracji swoich danych na www.sklepmedyczny.com.pl
 2. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać następujące dane:
 3. imię i nazwisko lub nazwę firmy;
  dokładny adres;
  numer telefonu kontaktowego;
  adres e-mail;
  w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo numery NIP oraz REGON.
 4. Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej informację zwrotną o złożonym zamówieniu.
 5. W sytuacji kiedy towar jest nie dostępny klient otrzymuje informację o jego braku oraz o możliwym najbliższym terminie realizacji zamówienia. Klient decyduje czy podtrzymuje zamówienie i akceptuje wskazany nowy termin realizacji zamówienia czy z niego rezygnuje. W przypadku rezygnacji klient otrzyma zwrot należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od daty anulacji zamówienia, o ile wcześniej dokonał płatności.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji jeśli w formularzu zamówienia będą znajdowały niekompletne dane.

Zmiany w zamówieniu

 1. Dokonanie zmiany w zamówieniu jest możliwe do momentu przekazania zamówienia do realizacji / przekazania towaru do wysyłki.
 2. Wprowadzenie zmian jest możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty sklep@sklepmedyczny.com.pl lub telefonicznie 660 448 119.

Formy płatności

Przy składaniu zamówienia klient wybiera sposób płatności oraz formę dostarczenia zgodnie ze wskazaniami podanymi w formularzu zamówienia.

Akceptujemy następujące formy płatności:

 1. płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekroczyła 4 000 PLN);
  płatność kartą kredytową przez Internet – zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 2. płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – zamówienie opłacone w ten sposób są realizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 3. płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane jest po wpływie środków na rachunek bankowy ToR Consulting Tomasz Ryffa).
  79 1240 1040 1111 0010 9911 5969
  tytułem: [imię i nazwisko / nazwa firmy; nr zamówienia]

Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle własnego uznania skorzystać albo z gwarancji producenta albo w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
 3. Jeśli towar będzie zawierał wadę, klient może złożyć reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Będzie ona rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli będzie uznana za zasadną towar zostanie wymieniony lub zostanie zwrócona kwota zakupu towaru oraz koszty zwrotu towaru jeśli takie klient poniósł.
 4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie określać dane klienta , jego adres, numer zamówienia oraz opis stwierdzonej niezgodności towaru z umową.
 5. Przy odbiorze przesyłki klient jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na jej stan. W przypadku uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności towaru, niezgodności towaru z zamówieniem klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym sprzedawcy.
 6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 7. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru, a co za tym idzie odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówienie, po upływie ww. terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa.
 2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie Sprzedawcy, o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie.
 3. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wykorzystanie załączonego formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób niewłaściwy i wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
 7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: ToR Consulting magazyn, 06-420 Gołymin Osrodek, Garnowo Duże 36, Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
 8. W razie zwrotu Towaru Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Kupującego związanych z zakupem Towaru. Zwrot kosztów zakupu Towaru następuje w taki sam sposób w jakim Kupujący dokonał zapłaty w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może się wstrzymać od zwrotu poniesionych kosztów do czasu faktycznego otrzymania zwracanego Towaru.
 9. Zwrot Towaru następuje na koszt Kupującego.
 10. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz w pliku PDF.

Czas realizacji zamówienia

Zamówienia są realizowane w ciągu 48 h od przyjęcia zamówienia.

Czas dostarczenia przesyłki wynosi 1-2 dni robocze

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki spowodowane niepełnym lub błędnym adresem podanym przez klienta przy złożeniu zamówienia.

Koszty dostawy:

 • płatność za pobraniem – przesyłka kurierska – w zależności od wyboru formy dostawy:
  kurier DPD         24,00  zł
  kurier inPost      21,00  zł
  paczkomat          18,00  zł
 • przedpłata – płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem na rachunek bankowy – w zależności od wyboru formy dostawy:
  kurier DPD         20,00  zł
  kurier inPost      17,99  zł
  paczkomat          14,99  zł

Przy zamówieniach powyżej 500 zł i przedpłacie, wysyłka gratis.

1 / 5. 1