Polityka ochrony prywatności

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.
 2. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Klienta wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ToR Consulting Tomasz Ryffa z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Piotra Skargi 63 lok. 64, 03-516 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,REGON: 3361779216, NIP: 5241631012,  adres e-mail: sklep@sklepmedyczny.com.pl, numer telefonu: 22/ 27 42 440, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach i na podstawie:
   1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw,
   4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu zapewnienia kontaktu.
  3. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  4. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
  5. dostawcom usług zaopatrującym Administratora danych osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);
  6. dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych;
  7. dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Administratora danych osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
  8. podmiotom świadczącym Administratorowi danych osobowych usługi lub podmiotom, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
  9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez następujący okres, gdy:
  10. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  11. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;
  12. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy;
  13. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych
  14. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów.
  16. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  17. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:  adres e-mail: sklep@sklepmedyczny.com.pl,

  numer telefonu: 22/27 42 440

0 / 5. 0