1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru, a co za tym idzie odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówienie, po upływie ww. terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa.
  2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie Sprzedawcy, o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie.
  3. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wykorzystanie załączonego formularza nie jest obowiązkowe.
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.
  5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób niewłaściwy i wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. 6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
  7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: ToR Consulting – Magazyn, 06-420 Gołymin – Osrodek, Garnowo Duże 36. 
  8. W razie zwrotu Towaru Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Kupującego związanych z zakupem Towaru. Zwrot kosztów zakupu Towaru następuje w taki sam sposób w jakim Kupujący dokonał zapłaty w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może się wstrzymać od zwrotu poniesionych kosztów do czasu faktycznego otrzymania zwracanego Towaru.

 

Zwrot Towaru następuje na koszt Kupującego.

Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

4.5 / 5. 4